کارمندان
به ترتیب حروف الفبا:


لیلا ارشادی
کارشناس آموزش
مهدی خزائلی
حراست
مهدی شنبدی
کارشناس دانشجویی
بهنام عنانات
حراست
پریسا فرخی
کارشناس آموزش
شاکر گشتیل
راننده
فاطمه مزارعی
کارشناس فناوری اطلاعات