برنامه امتحانات دروس عملي و بخش عملي دروس عملي- نظري گروه آموزش ابتدائي

                               برنامه کلاسها و امتحانات دروس عملی و بخش عملی دروس عملی- نظری گروه آموزش ابتدایی

ساعت
تاریخ
نام استاد
مشخصه
نام درس
ردیف
18-14
26/04/1399
استاد شهبازی
83
بررسی کتب فارسی ابتدایی
1
12-8
30/04/1399
استاد بزرافکن
85
بررسی کتب علوم تجربی
2
10-8
25/04/1399
استاد شریفات
86
خوشنویسی(2)
3
10-8
24/04/1399
استاد تراوش
92
روش تدریس قرآن ابتدایی
4
12-10
25/04/1399
استاد شریفات
93
کاردستی در کارگاه
5
16-14
25/04/1399
استاد شریفات
94
طراحی و نقاشی
6
18-16
25/04/1399
استاد شریفات
96
کلیات روش ها و فنون تدریس(2)
7
14-12
25/04/1399
استاد شریفات
97
خوشنویسی(1)
8
16-14
23/04/1399
استاد محسنی نژاد
99
روش تدریس تعلیمات اجتماعی
9
18-16
23/04/1399
استاد محسنی نژاد
100
طراحی وتولید کاربرد مواد آموزشی
10