برنامه امتحانات دروس عملي گروه کامپيوتر

نام درس
مشخصه
نام استاد
تاريخ
ساعت
برنامه سازي پيشرفته
145
استاد شنبدي
23/04/1399
10-8
زبان ماشين و اسمبلي
148
استاد شنبدي
23/04/1399
12-10