برنامه كلاسها و امتحانات دروس عملي گروه برق

برنامه کلاسها و امتحانات دروسعملی و بخش عملی دروس عملی- نظری گروه برق

ساعت
تاریخ
نام استاد
مشخصه
نام درس
11-8
25/04/1399
استاد مرادی
119
آز مدارهای الکتریکی
14-11
25/04/1399
استاد مرادی
118
آز مبانی دیجیتال
17-14
25/04/1399
استاد مرادی
11
کارگاه سیم پیچی (1)
20-17
25/04/1399
استاد مرادی
116
آز فشار قوی
11-8
31/04/1399
استاد مقدم
101
آز ماشینهای الکتریکی
14-11
31/04/1399
استاد مقدم
120
آز الکترونیک صنعتی