جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98

 به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند جدول زمانبندي انتخاب واحد  و حذف و اضافه به شرح ذيل مي باشد . اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود.

جدول زمانبندي انتخاب واحدو حذف و اضافه  نيمسال دوم 99-98

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

يكشنبه

06/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دوشنبه

07/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

08/11/98

9 الی 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

پنج شنبه

10/11/98

9 الی 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

             

شروع نيمسال: 12/11/98                  پايان نيمسال : 22/03/99

**************

جدول زمانبندي حذف و اضافه   نيمسال  دوم  99-98

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

شنبه

26/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

يكشنبه

27/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دوشنبه

28/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

29/11/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

**************

 

جدول زمانبندي تكرار حذف و اضافه نيمسال دوم 99-98

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

چهارشنبه

30/11/98

11الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

پنج شنبه

01/12/98

9 الي 20

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

امتحانات از تاريخ 24 خرداد 99 الي 5 تیر 99