جدول زمانبندي حذف و اضافه نيمسال اول 99-98

روز

تاریخ

ساعت      

       گروه          

مقطع

شنبه

98/07/06

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

یکشنبه

98/07/07

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

دوشنبه

98/07/08

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

سه شنبه

98/07/09

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

چهارشنبه

98/07/10

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

پنج شنبه

98/07/11

8 الی 23

کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع