مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد

مدارک مورد نياز براي ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد:

*********************  

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته سال98

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ مدرك موقت يا اصل دانشنامه كارداني و 2سري كپي ، ريز نمرات و2 سري كپي (درصورت ارائه مدرك موقت همراه داشتن سفته الزامي مي باشد)

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني ناپيوسته سال 98

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ اصل مدرك پيش دانشگاهي يا اصل مدرك پايان تحصيلات متوسطه(4 ساله) نظام قديم

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني پيوسته سال 98

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ اصل مدرك ديپلم نظام جديد متوسطه در يكي از شاخه هاي فني وحرفه اي ويا كار ودانش يا نظري ، اصل مدرك پايان تحصيلات نظام قديم متوسطه هنرستان يا اصل ديپلم نظام جديد متوسطه دريكي از شاخه هاي فني وحرفه اي يا كارودانش يا نظري با امضاء متصدي اموردفتري و مهر وامضا مدير آموزش و 2 سري كپي ريز نمرات و داشتن سفته الزامي است.

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده