اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97

اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین مهلت انتخاب واحد وحذف واضافه طبق تقویم آموزشی (جدول زمانبندی )ذیل می باشدکلیه دانشجویان فاقد انتخاب واحد ،حذف واضافه درهمین بازه زمانی انتخاب واحد نمایند. این مهلت قابل تمدید نمی باشد.

جدول زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول 98-97(تقویم آموزشی)

مقطع گروه ساعت تاریخ روز   
همه مقاطع کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان 9 الی 20 97/07/07 الی 97/07/12 شنبه تا پنج شنبه