تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

برنامه زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه نيمسال اول 97ـ96

تاریخ روز ساعت گروه مقطع-ورودی
96/06/14 سه شنبه 8 صبح لغایت16 کلیه رشته ها همه مقاطع
96/06/15 چهارشنبه 8 صبح لغایت 16 کلیه رشته ها همه مقاطع

 

شروع کلاسها 96/06/25

پایان کلاسها96/10/14

حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

تاریخ روز ساعت گروه مقطع-ورودی

96/07/10الی

96/07/12

دوشنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت16 کلیه رشته ها همه مقاطع

96/07/13

تکرار حذف و اضافه

پنج شنبه 8 صبح لغایت16 کلیه رشته ها همه مقاطع