زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان96-95

 زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال تابستان 96-95 روز دوشنبه مورخ 26/04/96 می باشد.