مدارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجویی

مدارک مورد نیاز تخفیف دو دانشجویی

جهت نیمسال تحصیلی ( اول سال تحصیلی 1395-1394)

1ـ اصل گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی درخواست کننده.

2ـ اصل گواهی اشتغال به تحصیل عضو یا اعضای  دانشجوی درخواست کننده.

3ـ اصل شناسنامه دانشجوی متقاضی به همراه اصل شناسنامه عضو دانشجوی یا اعضای دانشجوی که گواهی اشتغال به تحصیل آنان ارائه می شود.

4ـ اصل آخرین  فیش حقوقی سرپرست خانواده به همراه کپی آن.

سایر توضیحات:

ـ درخصوص دانشجویانی که مشمول تخفیف دو دانشجویی می باشند و سرپرست خانواده فوت نموده است ارائه گواهی فوت سرپرست خانواده به همراه فیش حقوقی الزامی است  .

ـ دانشجویان متأهل که همزمان همسر آنان نیز دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل همسر وشناسنـامه ( به همراه کپی صفحه اول و دوم ) وفیش حقوقی درخواست تخفیف شهریه بنمایند.

ـ درخصوص دانشجویانی که سرپرست آنها شغل آزاد دارند ارائه گواهی از صنف مربوطه شغلی  بصورت نامه  رسمی و يا استشهاد محلي به همراه ذکر میزان درآمد  الزامی است.

قابل ذکر است که به دانشجوی مشروط  شده در  نیمسال قبل،تخفیف دو دانشجویی تعلق نمی گیرد.