قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال

قابل توجه دانشجویانی که متقاضی نقل و انتقالات دانشجویی هستند:

نقل و انتقال دانشجویان جهت نیمسال دوم 95-94 صرفا از طریق سامانه انجام خواهد شد و زمان ثبت درخواست توسط دانشجو از تاریخ 15/09/94 لغایت 30/09/94 از طریق پرتال معاونت دانشجویی به آدرس www.stu.iau.ir  انجام پذیراست.ضمنا هیچگونه درخواستی خارج از سامانه قابل بررسی نخواهد بود.