اساتید حق التدریس که متقاضی بیمه می باشند

به اطلاع اساتید حق التدریس که متقاضی بیمه شدن می باشندمی رساندجهت تکمیل مدارک و ارائه تقاضای کتبی به امور اداری مراجعه نمایند