درباره دانشگاه هندیجان

مرکز هنديجان در بهمن ماه سال 1385 با 2 رشته کارداني پيوسته کامپيوتر و حسابداري  با 14 دانشجو شروع به فعاليت نمود.
تعداد رشته هاي مصوب دانشگاه 14 رشته مي باشد که از اين رشته ها 5 رشته فعال مي باشد.
رشته های فعال: کارداني پيوسته کامپيوتر- الکتروتکنيک- حسابداري و کارداني ناپيوسته حسابداري – کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 

تعداد دانشجويان فعال مرکز 356 دانشجو در رشته هاي مختلف ميباشند.