تماس با ما

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هندیجان

 ایمیل:hendijan@iaur6.ir

 آدرس: انتهای خیابان شهید مطهری

کد پستی: 6359165198

کد هندیجان: 061

تلفن:52571070 - 52571788

نمابر: 52571070