برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های پیش از اردواج

تاریخ برگزاری کارگاه: روز چهارشنبه مورخ 30/08/97

سخنران: خانم رقیه شعبانی

کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج با همکاری اداره بهزیستی شهرستان هندیجان روز چهارشنبه مورخ 30/08/97 ساعت 10 الی 12 در محل دانشگاه با حضور دانشجویان علاقه مند برگزار گردید. در این کارگاه دانشجویان به گروه های شش نفره تقسیم شدند و به هر گروه یک موضوع از مبحث ضرورت آشنایی قبل از ازدواج (باب آشنایی، جذابیت، منظور از آشنایی و فواید آشنایی) داده شد و برای هرگروه، سرگروه تعیین گردید و هر کدام از گروه ها نکات مثبت و منفی موضوعی که به آنها داده شده بود، را روی کاغذهای رنگی و به شکل های مختلف یادداشت نمودند و به مدرس کارگاه تحویل دادند و مدرس نیز برگه های یادداشت را روی تابلو چسباند و سپس توسط هرسر گروه در خصوص مواردی که گروهش نوشته بود توضیح داده شد و بعد از بحث و نظر خواهی به هر گروه امتیاز داده شد. در پایان از دانشجویان پذیرایی به عمل آمد.