اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 (شهریه)

*********مهم********* طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی میزان افزایش شهریه سال 97 دانشجویان به شرح زیر می باشد: 1- شهریه ثابت : بر اساس شهریه ی پایه ای که هر ورودی در سال 96 پرداخت کرده است، در سال تحصیلی 98-97 بدون افزایش شهریه در نظر گرفته می شود. 2- شهریه ی متغیر: برای دانشجویان ورودی 96 و ماقبل : الف) دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 10 % اعمال می گردد. ب) برای سایر دانشجویان که در زمان خارج از مقرر شده نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 12.5 % اعمال می گردد.