جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول98-97

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 98-97

 

روز تاریخ ساعت گروه

مقطع

دوشنبه 97/06/12 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع
سه شنبه 97/06/13 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع
چهارشنبه 97/06/14 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع

تکرار انتخاب واحد

روز تاریخ ساعت گروه مقطع
یکشنبه 97/06/18 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع
دوشنبه 97/06/19 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع
سه شنبه 97/06/20 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان همه مقاطع
چهارشنبه 97/06/21 9 الی 20 کلیه رشته ها و دانشجویان مهمان

همه مقاطع

شروع کلاسها:           97/06/24