زمان حذف و اضافه اضطراری

زمان حذف و اضافه اضطراری نیمسال دوم 96-95 روز سه شنبه مورخ 95/12/10 می باشد.

کلیه دانشجویان در زمان مذکور به پروفایل خود مراجعه نموده و انتخاب واحد یا حذف و اضافه خود را انجام دهند.