تاریخ برگزاری امتحانات آزمایشگاه

 امتحان پایانی آز مدارهای الکتریکی      استاد مرادی مورخ 95/09/20 ساعت 15

امتحان پایانی آز اندازه گیری الکتریکی   استاد مرادی مورخ 95/09/21 ساعت 9/30

جزوه مربوطه از انتشارات دانشگاه تهیه شود.

امتحان پایانی آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی و آزمایشگاه ماشین الکتریکی (کارشناسی برق)

مورخ 95/09/20 ساعت 10 برگزار می گردد.