سهیلا مقدم

سهیلا مقدم

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي: 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ: ﺳﻬﯿﻼ ﻣﻘﺪم 
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ: ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 
داﻧﺸﺠﻮ دﮐﺘﺮا ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ 
ﺗﺨﺼﺺ: اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮري 
ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ: ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن. آدرس ﻣﺤﻞ ﮐﺎر: ﻫﻨﺪﯾﺠﺎن ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﮔﺮوه ﺑﺮق.

تحصيلات دانشگاهي:
مهندسي برق الكترونيك از دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.
كارشناسي ارشد مهندسي برق الكترونيك از دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر.
دانشجو دكترا تخصصي برق الكترونيك دانشگاه آزاد نور.
سوابق تحقيقاتي و پژوهشي:
مقالات:
1. Moghadam S., Aleshams M., 2011, Dipole nanolaser. 5th Symposium on Advances in Sciences
&Technology, Mashhad, Iran.
2. Moghadam S., Aleshams M., 2011, Effect of geometrical order on the optical properties of metal
nanoparticles. 5th Symposium on Advances in Sciences &Technology, Mashhad, Iran
،(ICEEE ۳. سهيلا مقدم، "بررسي اثر نويز بر طيف نور نانوليزر دوقطبي"، سومين كنفرانس مهندسي برق الكترونيك ايران( 2011
. گناباد، ۱۳۹۰
سوابق اجرايي:
( مدير گروه الكترونيك دانشكده سما واحد اميديه ( ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
سوابق آموزشي:
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه
تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد هنديجان
ساير دوره هاي گذرانده شده:
۱ - آشنايي با مباني آموزشي الكترونيكي
۲ - مقاله نويسي به شيوه نوين
۳ - آشنايي با روش تدريس
(KAB) ۴ - كارآفريني
۵ - شركت در كارگاه آنتولوژي شبكه در عصر اطلاعات
۶- شركت در كارگاه آشنايي با سيستم ماهواره اي
۷ - شركت در كارگاه پردازش تصاوير ماهواره اي