فاطمه شهبازی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه شهبازی  

رشته:  زبان و ادبیات فارسی

دوره کارشناسی: از سال 80 تا 84 در دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل 97/16 و کسب رتبه اول

دوره کارشناسی ارشد: از سال 84 تا 87 در دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل 31/17 و کسب رتبه اول

عنوان پایان نامه: تجلی عرفان در شعر معاصر فارسی و کسب نمره 19.

اخذ عضویت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز و کسب سکه طلا از استاندار محترم وقت.

استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان در مهرماه سال1387 به عنوان  عضو هیات علمی.

اخذ سمت معاونت آموزشی و دانشجویی از سال 1388 تا سال 1390 .

اخذ سمت مدیر گروهی از سال 1390 تا 1392.

اخذ سمت معاونت آموزشی و دانشجویی از سال 93 تاکنون.

تدریس در دانشگاه پیام نور در سالهای 87 و 88.

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از سال 87 تاکنون.

 

برگزاری کارگاه

کارگاه گزارش نویسی در سال 89 در شبکه بهداشت شهرستان هندیجان.

کارگاه مکاتبات اداری در سال 89 در شبکه بهداشت شهرستان هندیجان.

کارگاه گزارش نویسی در سال91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

کارگاه فنون اداری در سال91 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

کارگاه گزارش نویسی در سال 92 در شرکت ره آوران بندر ماهشهر« منطقه ویژه»

کارگاه مکاتبات اداری در سال 92 در شرکت ره آوران بندر ماهشهر« منطقه ویژه»

 

کارهای پژوهشی

 چاپ مقاله «عشق متعالی در شعر معاصر فارسی» در مجله علمی- پژوهشی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران.

طرح پژوهشی « فرهنگ عامیانه هندیجان» در سال 93.