شکوفه براهیمی

_ مشخصات فردي:::;;;;;;

نام و نام خانوادگي: شكوفه ابراهيمي

نشاني پست الكترونيكي: Ebrahimi9189@yahoo.com

- U سوابق تحصيلي

الف(دانشجوي مقطع دكتري تخصصي:

رشته تحصيلي: جبر

دانشكده: علوم پايه

دانشگاه: واحد علوم و تحقيقات تهران

الف(مقطع كارشناسي ارشد:

رشته تحصيلي: رياضي محض-توپولوژي جبري

دانشكده: علوم پايه

نمره پايان نامه: 19

دانشگاه: زنجان

سال اخذ مدرك : 1385

ج) مقطع كارشناسي:

رشته: رياضي محض

دانشكده: علوم پابه

دانشگاه: پيام نور ساري

سال اخذ مدرك:1382

_ U سوابق آموزشي:

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مركز هنديجان از آبان 1387 تاكنون

ارايه دروس زير در دانشگاه پيام نور ساري و دانشگاه پيام نور بندر امام خميني:

- رياضيات تخصصي

- توپولوژي جبري مقدماتي

- مباني رياضي

- هندسه هذلولوي

- معادلات ديفرانسيل

- رياضي عمومي 1

- رياضي عمومي 2

- نظريه اعداد

- جبر 1

- آناليز 1

- نظريه گراف

- جبرخطي

- آموزش رياضي 1

- آموزش رياضي 2

- تاريخ رياضي

*ارايه دروس زير در موسسه غير انتفاعي سارويه وموسسه غير انتفاعي اديب مازندران ساري:

- رياضي كاربردي

-رياضي پيش

-رياضي و مقدمات آمار

-رياضي پايه

-رياضي عمومي 1

-رياضي عمومي 2

-رياضي و كاربرد آن در مديريت

*ارايه دروس زير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه:

- رياضي عمومي 1

- رياضي عمومي 2

-   رياضيات پيش دانشگاهي

ارايه دروس زير در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر:

 

- رياضي عمومي 1

- رياضي عمومي 2

- رياضيات پيش

- رياضي كاربردي

 ارايه دروس زير در دانشگاه آزاد اسلامي مركز هنديجان:

- رياضي كاربردي

-رياضي پيش

-رياضي و مقدمات آمار

-رياضي پايه

-رياضي عمومي 1

-رياضي عمومي 2

-رياضي و كاربرد آن در مديريت

- آمار و احتمالات

-آمار و كاربرد آن در مديريت

- معادلات ديفرانسيل

- آمار و احتمال مهندسي

 شركت در كارگاه هاي آموزشي) ضمن خدمت:(

- چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم

- مقاله نويسي به زبان انگليسي

- روانشناسي تحول

- آشنايي با اينترنت

- آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

MS. PowerPoint -

- روانشناسب تربيتي

- مقاله نويسي علمي به زبان فارسي

- فن آوري اطلاعات در تعليم و تربيت

- بهينه سازي روابط انساني در دانشگاه

- وبلاگ نويسي

-آموزشEXcel

- آموزش وبلاگ

 

_ سوابق اجرايي:

1) مدير اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي مركز هنديجان - از آذر 1393 تا شهريور 1394

2) مدير گروه دروس عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مركز هنديجان - از شهريور 1389 تا خرداد 1391

3) مدير گروه دروس عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مركز هنديجان - از شهريور 1392 تا اسفند 1393

سوابق پژوهشي:

U الف) مقالات:ISI

The study of number of 2-matchings in graphs

U ب) كنفرانس هاي داخلي:

- كيفيت سنجي ماهي شوريده هنديجان با استفاده از بيني الكترونيكي

- مقايسه آلودگي سه نوع خودروي ساخت داخل كشور به كمك تكنيك شبكه عصبي مصنوعي

- پتانسيل سنجي پرورش قارچ هاي خوراكي در شهرستان هنديجان

U ج)كنفرانس هاي بين المللي:

- Some Conjectures and Programs about Computing the Detour Index of Molecular Graphs of

Nanotubes

د)طرح هاي پژوهشي:

1)ارائه طرح پژوهشي با عنوان( بررسي خواص گراف ناجابجايي گروه ها) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر- مرکز هندیجان (خاتمه یافته)

 

2)ارائه طرح پژوهشي با عنوان(چند حدسيه درمورد انديس دتور در گراف ها) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر- مرکز هندیجان